چرا رادیاتور قرنیزی آرپکس ؟


 افـزایـش سـرعت نصب

- افـزایـش سـرعت نصب و کـاهـش هـزینـه هـای آن نسبت به سایر سیستم های گرمـایشی

  عـدم رسـوب گیـری

- عـدم رسـوب گیـری در رادیـاتـور قرنیزی آرپکس و کـلیه اتـصـالـات موجود در این سیستم

  گرمایش یکنـواخـت 

- گرم کـردن یکنـواخـت محیـط که باعث می شود اختلاف بین سردترین و گرمترین نقطه محیط درجـه سـانـتی گـراد بـاشـد

  مصرف بهینه انـرژی 

- مصرف بهینه انـرژی و صرفـه جوئی اقتصـادی بـا تـوجـه به بهتـریـن انطبـاق نـمودار رفـتـاری سیستم های  گرمایشی نسبت به ارتفاع

اطلاعات بیشتر   نمونه کارها

نمونه نصب رادیاتور قرنیزی آرپکس
مزایای رادیاتور قرنیزی آرپکس

مزایای آرپکس ؟

- قـابلیت نصب بر روی انواع دیوار و پارتیشن/دیوارهـای منحنی

- عـدم اشغــال فضـا و آزادی عـمـل در تـغـیـیـرات دکـوراسـیـون

- هوای پاکیزه ، تمیزی فضاهای داخلی و عدم سیاه کردن دیوارهـا

- قـابلیـت نـصب در داخـل سـرویس هـای بهـداشتـی

- تعمییـر و نگهـداری آسـان در کمتـریـن زمـان ممکـن

- رساندن محیط به دمای مطلوب در کمتر از نیم ساعت

- امکـان عبور کـابل های صوتـی و تـصویـری از زیـر آن

-  زیبایی منحصر به فرد

-  تنوع رنگ نامحدود

- کاهش ۵۰% لوله کشی اولیه

-  امکان کنترل دما توسط سیستم هوشمند

Next Previous مشتریان درباره ما چه میگویند؟

مقایسه چرخه انتقال دما در رادیاتور قرنیزی آرپکس

طبق نتـایج تست های آزمـایشگاهی وتحلیل های دینـامیک سیـالـات محاسباتی(CFD) توسط موسسه بین المللیBSRIA بر روی رادیـاتور قرنیزی نشـانگر تـوزیع دمـایی کاملا یکنواخت با اختلـاف دمای ۲ درجه سانتی گراد بین گرمـتریـن وسـردتریـن نقـاط اتـاق مـی بـاشـدکـه ایـن اخـتلـاف در سیـستــم هـای رادیاتورهای معمولی به ۱۳ درجه سانتی گراد می رسد .

با توجه به جابجایی اجباری و چرخشی هوا ، مقدار زیادی از هوای نامطبوع مانند CO2- میکروبها و ویروسها و بخارات ناشی از طبخ غذا در آشپزخانه که در بالای فضای اتاقها قرار گرفته اند در محیط تنفسی انسان قرار گرفته و ساکنین مجبورند آنها را تنفس نمایند . که این امر علاوه بر بیمار نمودن ساکنین موجب استنشاق بیشتر CO2 بجای اکسیژن شده که خود عامل مهم در بروز کسالت – خستگی و خواب آلودگی می شود و در سیستم گرمایش از کف نیز به نوع دیگری اتفاق می افتد و چون گرما از پایین به کف می خورد گرد و غبار از کف بلند شده و باعث مشکلات تنفسی می شود.

 در رادیاتور قرنیزی آرپکس انرژی آب با دمای ۳۵ تا ۵۵ درجه در سیستم در گردش است و حداکثر دمای قرنیز ۴۰ درجه است و بیش از ۶۰% انرژی بصورت تابشی است.

 در این سیستم دمای آب گرم موجود در لوله های قرنیز  بین ۳۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد می باشد که در مقایسه با سایر روشهای موجود ، که دمای آب بین ۵۵ تا ۷۵ درجه سانتی گراد است ، ۲۰ تا ۴۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود . در ساختمان هایی که دارای سقف بلند می باشند استفاده از این  سیستم باعث کاهش مصرف انرژی و صرفه جوئی در مصرف سوخت می شود ، به این خاطر که در سایر روشها ( مانند رادیاتور و بخاری ) هوای گرم در اثر کاهش چگالی سبک شده و به سمت سقف رفته و اولین جایی را که گرم می کند سقف می باشد .

رادیاتور قرنیزی آرپگس
رادیاتور قرنیزی آرپکس
رادیاتور قرنیزی آرپگس

مقایسه سیستم گرمایشی رادیاتور قرنیزی آرپکس با دیگر سیستم های گرمایشی

بـا توجه به جـابجـایی اجباری و چرخشی هـوادر سیستم رادیاتور معمولی، مقدار زیادی از هوای نـامـطبـوع مـانند CO2- -میکروبهـا و ویروسهـا و بخارات ناشی از طبخ غذا در آشپزخانه که در بالای فضـای اتاقهـا قـرار گرفته اند در محیط تنفسی انسان قرار گرفته و ساکنین مجبورند آنها را تنفس نمایند  که این امر علاوه بر بیمار نـمودن ساکنین موجب استنشـاق بیشتر CO2 بجای اکسیژن شده که خـود عـامل مـهـم در بـروز کسـالت – خستگی و خـواب آلـودگی مـی شـود. در سیستم گرمایش از کف نیزگرمای حاصل،باعث بلند شدن گردو غبار از روی زمین می شود. که منجر به آلوده شدن هوا و به مرور زمان باعث ایجـاد بیماری ها ی تنفسی و آلرژی مخصوصـا در کودکان می شود. در سیستم رادیاتورمعمولی عمومـا هـوای اتاق خشک می شود در بسیـاری از موارد بـا قـرار دادن  کتری آب بـر روی رادیـاتور سعـی در افـزایش رطـوبت اتاق مـی شـود که ایـن مـشکـل در سیستـم رادیـاتـور قـرنیزی با توجه به اینکه درصدبالایی ازتبادل حرارتی بصورت تابشی میباشد نمـودی نخـواهـد داشت و هوابا کیفیت مطلوب تر به افـراد دارای آلرژی تنفسی کمک شـایـانی  مـی نمـایـد .ایـن سیـستـم بـه خـاطـر گستـردگـی در سطح اتـاق ، طراحی زاویـه هـای خـاص برروی پروفیـل و انتقال حرارت بصورت تابشی از سیـاه کـردن دیوار نیـز جلوگیـری کرده و تمیزی همراه با زیبایی را به ارمغان می آورد .

سیستم کنترلی رادیاتور قرنیزی آرپکس

رادیـاتورقرنیزی آرپکس نیـاز به سیستم کنترلی خـاص و پیچیده ای ندارند، شمـا می توانید رادیاتور قرنیزی را در کنار سیستم های قبلی به صورت همزمـان استفـاده کنیـد. برای مثال اگـر شمـا از سیستم گرمـایش از کف استفـاده مـی کنیـد و مـایـل بـه استفـاده از رادیـاتـور قـرنیزی در کنـار آن هستیـد و یـا سیستـم قبلی نصب شده قدرت گرمـایش مطلوب اتـاق را نـدارد،مـی توانید رادیـاتورهای قرنیزی را به سیستم قبلی اضـافه کنید.اگر در مسیر نصب رادیـاتور قرنیزی موانعی همچون درب وجود داشته بـاشد ،مـی توان بـا استفـاده از لـوله های آکاردئونی مخصوص با برند آرپکس یا لوله های پنج لایه از زیر درب به مسیر ادامه داد. لازم به ذکـر است که میـزان تـخـریب و لـوله کشی در ایـن سیستـم تـا حـد چشمگیری کاهش می یابد.

منابع حرارتی رادیاتور قرنیزی و دکوراسیون داخلی

در سیستم رادیاتور قرنیزی آرپکس می توان از منابع حرارتی مختلفی مانندپکیج،موتور خانه و حتی سلول هـای خورشیدی جهـت تـامیـن گـرمـا استفـاده کـرد.استـفـاده از ایـن سیـستـم بـه دلیـل بـازدهــی بـالـا و توزیع یکنـواخت حـرارت مـوجـب کــاهـش مـصـرف انـرژی بـه میـزان   حداقل %۳۰  می گردد. 

 با توجه به آن که تمـام سطح فضـای مورد نظر به صورت یکنواخت تحت پوشش را دیـاتور قرنیزی قرار گـرفته است، دمای همگن،متعـادل و یکنـواخت در کـل فضا ایجـاد می گردد  و بـا توجه به  این مسئـله که این سیستم جـایگزین قرنیز میگردد فضای کمتری را اشغال نموده بنابراین قابلیت بیشتری جهت تغییر دکوراسیون  و استفاده از فضاهای داخلی ساختمان را فراهم می سازد.

لاستیک درزگیر بالایی موجود در این سیستم امکان جـدا شـدن و انـجـام رنـگ آمــیــزی دیـوار و یـا تغیـیـر دکـوراسیـون اتـاق را فـراهـم آورده و   مجـددا در جـای خـود قـرار مـی گیـرد.لاستیک درزگیر پــائیـنـی ، تـعـبـیـه شـده در ایـن محصـول محفـظـه ای را در طول پـروفیـل رادیـاتـور ایجـاد مـی کنـد کـه امـکـان انتـقـال کـابل های تلویزیون یـا سیستم های صوتی اتاق را فراهم می آورد.با دستـرسـی آسـان بـه کـل سیستـم، تعمیرات احتمـالی به سـادگی  و بـا سرعت هـرچه تمـام انجـام می شود. همچنین هـزینه تعمیر رادیـاتـورقـرنیزی نسبت به سـایـر سیستـم هـای گرمـایشی به مراتب کمتر می باشد.